சோப்பின் எடை மற்றும் விலை விபரம்:

சோப்பின் எடை மற்றும் விலை விபரம்:Name
Weight
TFM
Rate
Arogya
75
72-II
14
Himalaya
70
76-I
20
Dettol
120
71-II
29
Mysore Sandal
75
150
80
80
25
48
Jeeva
75
76-I
24
Godrej
81
76-I
13
Z
75
78-I
22
Margo
90
71-II
18
Power
135
76
22
Lux
110
70-II
18
Sandoor
125+125
72-II
18
Savlon
125
61-III
32
Hamam
150
100
68-III
68-III
27
19
Rexona
148
70-II
27

சோப்பின் தரம் அதிலுள்ள கொழுப்பின் அளவைக் கொண்டு நிர்ணயம் செய்யபடுகிறது.
மருந்து, அழகு சாதன பொருட்கள் கொழுப்பின் அளவு - TFM 60௦%  மேல் இருக்க வேண்டும் என விதிமுறை இருந்தது.